Có 1 kết quả:

nǎi zhào

1/1

nǎi zhào

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái xu-chiêng