Có 1 kết quả:

yīng ér cù sǐ zōng hé zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sudden infant death syndrome (SIDS)
(2) crib death