Có 1 kết quả:

shuāng jū

1/1

shuāng jū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to live in widowhood (formal)