Có 1 kết quả:

luán tóng

1/1

luán tóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) catamite (boy as homosexual partner)
(2) kept man
(3) gigolo