Có 1 kết quả:

zǐ jīng

1/1

zǐ jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 紫荊|紫荆[zi3 jing1]

Một số bài thơ có sử dụng