Có 1 kết quả:

zǐ dài

1/1

zǐ dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) offspring
(2) child's generation