Có 1 kết quả:

zǐ gōng sī

1/1

zǐ gōng sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) subsidiary company
(2) subsidiary corporation