Có 1 kết quả:

zǐ jù

1/1

zǐ jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clause (grammar)