Có 1 kết quả:

zǐ yè

1/1

zǐ yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cotyledon (first embryonic leaf)