Có 1 kết quả:

zǐ yù

1/1

zǐ yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

subfield (math.)