Có 1 kết quả:

zǐ zǐ sūn sūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

one's posterity