Có 1 kết quả:

zǐ sūn

1/1

zǐ sūn

giản thể

Từ điển phổ thông

con cháu, hậu duệ

Từ điển Trung-Anh

(1) offspring
(2) posterity