Có 1 kết quả:

zǐ gōng

1/1

zǐ gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) uterus
(2) womb