Có 1 kết quả:

zǐ gōng nèi bì yùn qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

intrauterine device (IUD)