Có 1 kết quả:

zǐ gōng bì

1/1

zǐ gōng bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wall of the uterus