Có 1 kết quả:

zǐ gōng jǐng mǒ piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

cervical smear (Tw)