Có 1 kết quả:

zǐ gōng huán

1/1

zǐ gōng huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

intrauterine device (IUD)