Có 1 kết quả:

zǐ céng

1/1

zǐ céng

phồn thể

Từ điển phổ thông

lớp sau, cấp sau, cấp nhỏ hơn, cấp con

Từ điển Trung-Anh

sublayer