Có 1 kết quả:

zǐ mǔ zhà dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

cluster bomb