Có 1 kết quả:

zǐ jué

1/1

zǐ jué

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

viscount