Có 1 kết quả:

zǐ jīng

1/1

zǐ jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

"fetal essence", i.e. semen (medical term)