Có 1 kết quả:

zǐ jí

1/1

zǐ jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

child (computing)