Có 1 kết quả:

zǐ xì bāo

1/1

zǐ xì bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

daughter cell