Có 1 kết quả:

zǐ wǎng píng bì mǎ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˋ ㄇㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

subnet mask (computing)