Có 1 kết quả:

zǐ jí hé

1/1

zǐ jí hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

subset (math.)