Có 1 kết quả:

zǐ shǔ

1/1

zǐ shǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Year 1, year of the Rat (e.g. 2008)