Có 1 kết quả:

jié yǐng gū dān

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be all alone by oneself