Có 1 kết quả:

jié rán yī shēn

1/1

jié rán yī shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be all alone in the world