Có 1 kết quả:

jié shēn

1/1

jié shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all by oneself
(2) all alone