Có 1 kết quả:

jié yí shēng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

living fossil