Có 1 kết quả:

yùn suì

1/1

yùn suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the embryonic development of grain while still on the stem