Có 1 kết quả:

Sūn zǐ Bīng fǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

“Art of War”, one of the Seven Military Classics of ancient China 武經七書|武经七书[Wu3 jing1 Qi1 shu1], written by Sun Tzu 孫子|孙子[Sun1 zi3]