Có 1 kết quả:

Sūn zi dìng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Chinese remainder theorem