Có 1 kết quả:

xiào sī bù kuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be forever filial (idiom)