Có 1 kết quả:

Xiào chéng Wáng

1/1

Xiào chéng Wáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

King Xiaocheng of Zhao 趙國|赵国, reigned 266-245 BC