Có 1 kết quả:

xiào yī

1/1

xiào yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mourning garment