Có 1 kết quả:

Mèng liáng gù Zhàn yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Battle of Mt Mengliang in Shandong of 1947 between the Nationalists and Communists