Có 1 kết quả:

Mèng Kē

1/1

Mèng Kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mencius 孟子 (c. 372-c. 289), Confucian philosopher