Có 1 kết quả:

bāo zǐ

1/1

bāo zǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bào tử (thực vật), mầm

Từ điển Trung-Anh

spore