Có 1 kết quả:

Jì mò shēn kē

1/1

Jì mò shēn kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Tymoshenko (name)
(2) Yulia Tymoshenko (1960-), Ukrainian politician