Có 1 kết quả:

gū lì zǐ bō

1/1

gū lì zǐ bō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

instanton (math.)