Có 1 kết quả:

gū dǎn

1/1

gū dǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) solitary hero
(2) maverick