Có 1 kết quả:

gū dǎn yīng xióng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) solitary hero
(2) maverick