Có 1 kết quả:

gū shēn

1/1

gū shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alone
(2) lonely

Một số bài thơ có sử dụng