Có 1 kết quả:

gū cí shēng zhí

1/1

gū cí shēng zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

parthenogenesis (biol. a female reproducing without fertilization)