Có 1 kết quả:

gū niǎo

1/1

gū niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lone bird
(2) marginalized (country, person etc)