Có 1 kết quả:

gū luán nián

1/1

gū luán nián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

inauspicious year for marriage