Có 1 kết quả:

xué lì

1/1

xué lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) educational background
(2) academic qualifications