Có 1 kết quả:

xué zǐ

1/1

xué zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) student
(2) scholar