Có 1 kết quả:

xué fù wǔ chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

of great erudition and scholarship (idiom)